Regulamin Konferencji organizowanych przez PROMEDI-CONGRESS S.C.

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.

Organizatorem Konferencji jest Promedi-Congress S.C.

20-152 LUBLIN,Kosynierów 67,

NIP 9462680353

wraz z partnerami.

2.

Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności lekarz, student, rezydent, doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte

w części II Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.

3.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na Konferencję organizowaną przez PROMEDI-CONGRESS S.C. i obowiązują wszystkich Uczestników.

4.

Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.

Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

a) Rejestracja w systemie rejestracyjnym online;

b) Otrzymanie od organizatora za pomocą sytemu online potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się

o kontakt pod adresem mailowym – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji, jednak nie później niż na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi automatyczne wykreślenie z listy uczestników, o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

 

2.

 Uczestnikowi, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa

 z pkt. 1, w ramach udziału  przysługuje certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne, punkty edukacyjne oraz udział w przerwach kawowych i pozostałych wydarzeniach uwzględnionych w harmonogramie Konferencji.

 

 

III ZASADY KONFERENCJI

 

1.

Termin rejestracji online na Konferencję upływa dzień przed ustaloną datą konferencji. Po tym terminie będzie możliwa rejestracja osobista w dniu konferencji.

 

2.

Prawo udziału w Konferencji przysługuje lekarzom, studentom, doktorantom, pracownikom naukowym, innym

zainteresowanym podmiotom oraz osobom fizycznym.

 

3.

Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

 

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

5.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

6.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand’y, roll-up’y, prezentacje, materiały

reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.

 

7.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

 

 

IV PŁATNOŚCI

 

1.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji, ale nie później niż dzień przed planowaną datą wydarzenia.

Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu dokonania wpisu w formularzu rejestracyjnym online.

Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji nie później niż 14 dni przed planowana data konferencji

 

3.

Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na stronie internetowej dotyczącej wydarzenia. Szczegóły dostępne pod adresem www.promedi-congress.pl

 

4.

Uczestnicy są zobligowani do łączenia wpłat o różnym tytule i dokonania przelewu za pomocą jednej wpłaty łącznej.

 

5.

Opłaty należy realizować na numer konta 40 1050 1953 1000 0092 5508 2373 / ING Bank Śląski S.A. /.

 

 

 

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

1.

Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2.

Opłata rejestracyjna oraz pozostałe opłaty nie podlegają zwrotowi, z wykluczeniem sytuacji opisanej w części IV Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.

 

 

VI WIZERUNEK

 

1.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Promedi-Congress S.C dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością

Firmy.

 

2.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.

 

3.

Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 2.

 

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.

Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez Promedi-Congress S.C.

 

2.

Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy Promedi-Congress S.C. poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości

e-mail na dowolny adres mailowy należący do podmiotu, w szczególności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

3.

Administratorem Państwa danych jest Promedi-Congress S.C. z siedzibą w Lublinie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1  Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

© 2018 ProMedi Congress. All Rights Reserved.